Diplomarbeit Martin Gorka Klasse Hesse

新——通向进步的方式

Martin Gorka(2007年,硕士考试) 

“创新”这个词的地位似乎总是介于核心事件和鸡毛蒜皮的小事之间,介于社会业态和商业业态之间。本书通过作者的主观观察,记录了进步的方式。运用信息图表的方式展示了新是如何诞生和拓展,突破的趋向及如何引发革新。不停地从旧事物基础上衍生出新事物的现代社会始终将进步作为主要目标。当下还时髦的事物,到下一刻就已过时并习之为常了,而事物本身的重要性却往往被我们忽略了。 

Diplomarbeit Martin Gorka Klasse Hesse
Diplomarbeit Martin Gorka Klasse Hesse
Diplomarbeit Martin Gorka Klasse Hesse
Diplomarbeit Martin Gorka Klasse Hesse
Diplomarbeit Martin Gorka Klasse Hesse
Diplomarbeit Martin Gorka Klasse Hesse
Diplomarbeit Martin Gorka Klasse Hesse
Diplomarbeit Martin Gorka Klasse Hesse
Diplomarbeit Martin Gorka Klasse Hesse
Diplomarbeit Martin Gorka Klasse Hesse
Diplomarbeit Martin Gorka Klasse Hesse
Diplomarbeit Martin Gorka Klasse Hesse
Diplomarbeit Martin Gorka Klasse Hesse
Diplomarbeit Martin Gorka Klasse Hesse
Diplomarbeit Martin Gorka Klasse Hesse
Diplomarbeit Martin Gorka Klasse Hesse