Touch me School of Fine Art Nanjing Prof. Klaus Hesse

Shang Qing Hao ©2017

Touch me School of Fine Art Nanjing Prof. Klaus Hesse

Wang Junjiang ©2017

Touch me School of Fine Art Nanjing Prof. Klaus Hesse

Yu Yijun ©2017

Touch me School of Fine Art Nanjing Prof. Klaus Hesse

Yang Ling ©2017

Touch me School of Fine Art Nanjing Prof. Klaus Hesse

Bai Hao ©2017

Touch me School of Fine Art Nanjing Prof. Klaus Hesse

Huang Linfang ©2017

Touch me School of Fine Art Nanjing Prof. Klaus Hesse

Deng Meiwen ©2017

Touch me School of Fine Art Nanjing Prof. Klaus Hesse

Fei Yu ©2017

Touch me School of Fine Art Nanjing Prof. Klaus Hesse

Qi Jing ©2017

Touch me School of Fine Art Nanjing Prof. Klaus Hesse

Xu Xuan ©2017