Lu Jingren, Wu Young, Prof. Klaus Hesse

Luo Xi @2014