The True Beauty Nanjing University of the Arts Prof. Klaus Hesse

Zang Zhijian (NUA) ©2018

The True Beauty Nanjing University of the Arts Prof. Klaus Hesse

Zang Zhijian (NUA) ©2018

The True Beauty Nanjing University of the Arts Prof. Klaus Hesse

Feng Yuxin (NUA) ©2018

The True Beauty Nanjing University of the Arts Prof. Klaus Hesse

Feng Yuxin (NUA) ©2018

The True Beauty Nanjing University of the Arts Prof. Klaus Hesse

Zhang Zhijian (NUA) ©2018

The True Beauty Nanjing University of the Arts Prof. Klaus Hesse

Zhang Mengyuan (NUA) ©2018

The True Beauty Nanjing University of the Arts Prof. Klaus Hesse

Zhang Haoran (NUA) ©2018

The True Beauty Nanjing University of the Arts Prof. Klaus Hesse

Zhang Haoran (NUA) ©2018

The True Beauty Nanjing University of the Arts Prof. Klaus Hesse

Yan Rui (NUA) ©2018

The True Beauty Nanjing University of the Arts Prof. Klaus Hesse

Wang Yunheng (NUA) ©2018

The True Beauty Nanjing University of the Arts Prof. Klaus Hesse

Zheng Meng (NUA) ©2018

The True Beauty Nanjing University of the Arts Prof. Klaus Hesse

Zheng Meng (NUA) ©2018

The True Beauty Nanjing University of the Arts Prof. Klaus Hesse

Xu Huiping (NUA) ©2018

The True Beauty Nanjing University of the Arts Prof. Klaus Hesse

Xu Huiping (NUA) ©2018

The True Beauty Nanjing University of the Arts Prof. Klaus Hesse

Qian Xuewei (NUA) ©2018

The True Beauty Nanjing University of the Arts Prof. Klaus Hesse

Zuo Mengyue (NUA) ©2018

The True Beauty Nanjing University of the Arts Prof. Klaus Hesse

Chu Yijia (NUA) ©2018

The True Beauty Nanjing University of the Arts Prof. Klaus Hesse

Ning Xiang (NUA) ©2018

The True Beauty Nanjing University of the Arts Prof. Klaus Hesse

Miao Yue (NUA) ©2018

The True Beauty Nanjing University of the Arts Prof. Klaus Hesse

Xiao Ke (NUA) ©2018

The True Beauty Nanjing University of the Arts Prof. Klaus Hesse

Xu Ranran (NUA) ©2018

The True Beauty Nanjing University of the Arts Prof. Klaus Hesse

Xu Jie (NUA) ©2018

The True Beauty Nanjing University of the Arts Prof. Klaus Hesse

Yu Chen (NUA) ©2018

The True Beauty Nanjing University of the Arts Prof. Klaus Hesse

Zhang Haoran (NUA) ©2018

The True Beauty Nanjing University of the Arts Prof. Klaus Hesse

Liu Bingchao (NUA) ©2018

The True Beauty Nanjing University of the Arts Prof. Klaus Hesse

Liu Bingchao (NUA) ©2018

The True Beauty Nanjing University of the Arts Prof. Klaus Hesse

Zhu Jie (NUA) ©2018

The True Beauty Nanjing University of the Arts Prof. Klaus Hesse

Zhu Jie (NUA) ©2018

The True Beauty Nanjing University of the Arts Prof. Klaus Hesse

Hao Qian (NUA) ©2018

The True Beauty Nanjing University of the Arts Prof. Klaus Hesse

Zhou Sihan (NUA) ©2018