Touch me School of Fine Art Nanjing Prof. Klaus Hesse

Yu Yijun ©2017

Touch me School of Fine Art Nanjing Prof. Klaus Hesse

Ou Fan ©2017

Touch me School of Fine Art Nanjing Prof. Klaus Hesse

Qi Jing ©2017

Touch me School of Fine Art Nanjing Prof. Klaus Hesse

Xu Xuan ©2017

Touch me School of Fine Art Nanjing Prof. Klaus Hesse

Liu Xueqin ©2017

Touch me School of Fine Art Nanjing Prof. Klaus Hesse

Wang Junjian ©2017

Touch me School of Fine Art Nanjing Prof. Klaus Hesse

Yang Ling ©2017

Touch me School of Fine Art Nanjing Prof. Klaus Hesse

Zhu Shichun ©2017