Touch me School of Fine Art Nanjing Prof. Klaus Hesse
Yu Yijun ©2017
Touch me School of Fine Art Nanjing Prof. Klaus Hesse
Ou Fan ©2017
Touch me School of Fine Art Nanjing Prof. Klaus Hesse
Qi Jing ©2017
Touch me School of Fine Art Nanjing Prof. Klaus Hesse
Xu Xuan ©2017
Touch me School of Fine Art Nanjing Prof. Klaus Hesse
Liu Xueqin ©2017
Touch me School of Fine Art Nanjing Prof. Klaus Hesse
Wang Junjian ©2017
Touch me School of Fine Art Nanjing Prof. Klaus Hesse
Yang Ling ©2017
Touch me School of Fine Art Nanjing Prof. Klaus Hesse
Zhu Shichun ©2017