Journal de Tour Wandzeitung Wallpaper Prof. Klaus Hesse
»Journal de Tour« Wandzeitung von Mauricio Franicevich, Teresa Habild, Cornelica Vogt, Katrin Schacke, Christian Strobel ©2004
»Journal de Tour« Wallpaper by Mauricio Franicevich, Teresa Habild, Cornelica Vogt, Katrin Schacke, Christian Strobel ©2004
»Journal de Tour« Wallpaper by Mauricio Franicevich, Teresa Habild, Cornelica Vogt, Katrin Schacke, Christian Strobel ©2004
»Journal de Tour« Wallpaper by Mauricio Franicevich, Teresa Habild, Cornelica Vogt, Katrin Schacke, Christian Strobel ©2004
»Journal de Tour« Wallpaper by Mauricio Franicevich, Teresa Habild, Cornelica Vogt, Katrin Schacke, Christian Strobel ©2004
»Journal de Tour« Wallpaper by Mauricio Franicevich, Teresa Habild, Cornelica Vogt, Katrin Schacke, Christian Strobel ©2004