Touch me School of Fine Art Nanjing Prof. Klaus Hesse
Shang Qing Hao ©2017
Touch me School of Fine Art Nanjing Prof. Klaus Hesse
Wang Junjiang ©2017
Touch me School of Fine Art Nanjing Prof. Klaus Hesse
Yu Yijun ©2017
Touch me School of Fine Art Nanjing Prof. Klaus Hesse
Yang Ling ©2017
Touch me School of Fine Art Nanjing Prof. Klaus Hesse
Bai Hao ©2017
Touch me School of Fine Art Nanjing Prof. Klaus Hesse
Huang Linfang ©2017
Touch me School of Fine Art Nanjing Prof. Klaus Hesse
Deng Meiwen ©2017
Touch me School of Fine Art Nanjing Prof. Klaus Hesse
Fei Yu ©2017
Touch me School of Fine Art Nanjing Prof. Klaus Hesse
Qi Jing ©2017
Touch me School of Fine Art Nanjing Prof. Klaus Hesse
Xu Xuan ©2017