Lu Jingren, Wu Young, Prof. Klaus Hesse
Luo Xi @2014