Redesign the World NUA Nanjing Prof. Klaus Hesse
Design WU Yu Qiao and LI Chuan Lin / Nanjing University of the Arts @2014
Redesign the World GXNU Prof. Klaus Hesse
Design by Kang Meiwen / GXNU School of Design @2014
Redesign the World GXNU Prof. Klaus Hesse
Design by Yang Wei / GXNU School of Design @2014